14 серпня 2014 року за участі Голови НКРЗІ Олександра Животовського та членів Комісії у НКРЗІ пройшла спільна нарада » ..::Wireless Ukraine::..
 
 
WU#1 WU#2 WU#3 WU#4 WU#5 WU#6 WU#7 WU#8
 


Главная     Статьи     Наши награды Новости от НКРСИ     Мировые Новости     Входящие письма     Исходящие письма     Сотрудничество     Фотогалерея     Подписка     Полезные ссылки Контакты 
14 серпня 2014 року за участі Голови НКРЗІ Олександра Животовського та членів Комісії у НКРЗІ пройшла спільна нарада
14 серпня 2014 року за участі Голови НКРЗІ Олександра Животовського та членів Комісії у НКРЗІ пройшла спільна нарада з представниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), а також Інтернет асоціації України (ІнАУ). Учасники заходу обговорили проблеми, пов’язані з врегулюванням спірних питань, які виникають в операторів, провайдерів телекомунікацій при укладанні та виконанні договорів із власниками електричних мереж, розрахунком оплати за використання об’єктів цих мереж для надання телекомунікаційних послуг.
В ході наради була окреслена низка проблемних питань щодо доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до опор ліній електропередач для організації спільного підвісу, для вирішення яких є необхідним застосування інструментів державного регулювання, а саме: розробка та запровадження єдиних правил доступу та тарифів. Але, як зазначили представники НКРЗІ, ці питання виходять за межі компетенції державного регулятора у сфері телекомунікацій потребують спільного опрацювання НКРЗІ та НКРЕ. Член НКРЗІ Володимир Гресько висловив впевненість у необхідності врегулювання цих питань на рівні законодавчих ініціатив через розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України відповідного законопроекту, який би охоплював усі аспекти побудови та експлуатації телекомунікаційних мереж. Тому, на думку НКРЗІ, є доцільним залучення представників НКРЕ до роботи над законопроектом «Про інфраструктуру телекомунікаційних мереж» в рамках робочої групи, яка вже сьогодні займається розробкою зазначеного документу.
 Крім того, з огляду на нагальну необхідність державного регулювання питань доступу, НКРЗІ запропонувала НКРЕ розробити нормативно-правові акти, якими мають бути встановлені єдині правила доступу провайдерів телекомунікацій до ліній електропередачі зі спільним використанням опор для розміщення телекомунікаційного обладнання, єдині вимоги до укладання договорів, надання технічних умов, розроблення економічно обґрунтованих методик розрахунку вартості підвісу волоконно-оптичних ліній зв’язку на опорах ліній електропередачі тощо. Члени НКРЗІ також запропонували представникам ІнАУ надати до НКРЗІ та НКРЕ розрахунки вартості послуг використання опор ліній електропередач в сільській місцевості, у тому числі у розрізі областей.
НКРЗІ наголосила, що здійснення низки заходів з державного регулювання умов та порядку доступу операторів до об’єктів енергетичного комплексу сприятиме створенню нових робочих місць у сільській місцевості, розвитку широкосмугового доступу мешканців сільських і депресивних районів до Інтернету та розвитку телекомунікаційної сфери загалом.
 
НКРСИ: все аспекты строительства и эксплуатации телекоммуникационных сетей должны быть урегулированы единым законом (рус)
 
14 августа 2014 года с участием Председателя НКРСИ Александра Животовского и членов Комиссии состоялось совместное совещание с представителями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), а также Интернет ассоциации Украины (ИнАУ). Участники мероприятия обсудили проблемы, связанные с урегулированием спорных вопросов, возникающих у операторов, провайдеров телекоммуникаций при заключении и исполнении договоров с владельцами электрических сетей, расчетом оплаты за использование объектов этих сетей при предоставлении телекоммуникационных услуг.
В ходе совещания был рассмотрен ряд проблемных вопросов доступа операторов, провайдеров телекоммуникаций к опорам линий электропередач при организации совместного подвеса, для решения которых необходимо применение инструментов государственного регулирования, а именно: разработка и внедрение единых правил доступа и тарифов. Но, как отметили представители НКРСИ, эти вопросы выходят за пределы компетенции государственного регулятора в сфере телекоммуникаций и требуют совместной работы НКРСИ и НКРЭ. Член НКРСИ Владимир Гресько выразил уверенность в необходимости урегулирования этих вопросов на уровне законодательных инициатив путем разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующего законопроекта, который бы охватывал все аспекты строительства и эксплуатации телекоммуникационных сетей. Поэтому, по мнению НКРСИ, целесообразно привлечение представителей НКРЭ к работе над законопроектом «Об инфраструктуре телекоммуникационных сетей» в рамках рабочей группы, которая уже сегодня занимается разработкой данного документа.
Кроме того, учитывая насущную необходимость государственного регулирования вопросов доступа, НКРСИ предложила НКРЭ разработать нормативно-правовые акты, которыми должны быть установлены единые правила доступа провайдеров телекоммуникаций к линиям электропередачи с общим использованием опор для размещения телекоммуникационного оборудования, единые требования к заключению договоров, предоставления технических условий, разработка экономически обоснованных методик расчета стоимости подвеса волоконно-оптических линий связи на опорах линий электропередачи и т. д. Члены НКРСИ также предложили представителям ИнАУ предоставить НКРСИ и НКРЭ расчеты стоимости услуг использования опор линий электропередач в сельской местности, в том числе в разрезе областей.
 НКРСИ отметила, что осуществление ряда мероприятий по государственному регулированию условий и порядка доступа операторов к объектам энергетического комплекса будет способствовать созданию новых рабочих мест в сельской местности, развитию широкополосного доступа жителей сельских и депрессивных районов к Интернету и развитию телекоммуникационной сферы в целом.
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=626&language=ru

 • Урегулировать строительство и эксплуатацию телеком-сетей единым законом
 • НКРЗІ обговорила з учасниками ринку проблемні питання розвитку телекомунік ...
 • НКРЗІ направляє проект Правил доступу операторів, провайдерів телекомунікац ...
 • Чергове засідання 12 серпня 2014 року
 • В НКРЗІ триває діалог з операторами щодо питань на ринку послуг широкосмуго ...
 • Доступ до інфраструктури об’єктів електроенергетики
 • Внесені НКРЗІ зміни до Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій ...
 • На виконання рішення НКРЗІ від 10.05.2012 № 231
 • Презентації Звіту про роботу НКРЗІ за 2013 рік
 • Підсумки засідання НКРЗІ від 24 травня 2012 р.
 •    Украинская Баннерная Сеть


  www.tetra.net.ua  free counters  журнал Wireless Ukraine

  © Wireless Ukraine 2012